Силикон Wake Grub 5.5"

Силикон Wake Grub 5.5" (5 шт/уп) #ARCTIC CHAR 585
Силикон Wake Grub 5.5" (5 шт/уп) #BLEAK 459
Силикон Wake Grub 5.5" (5 шт/уп) #BLOODSCALES 150
Силикон Wake Grub 5.5" (5 шт/уп) #NEON BLACK PERCH 530
Силикон Wake Grub 5.5" (5 шт/уп) #NEON GREEN 045
Силикон Wake Grub 5.5" (5 шт/уп) #NEON PERCH 166
Силикон Wake Grub 5.5" (5 шт/уп) #PINK NIGTMARE 635
Силикон Wake Grub 5.5" (5 шт/уп) #PURE YELLOW 038
Силикон Wake Grub 5.5" (5 шт/уп) #PURPLE 086
Силикон Wake Grub 5.5" (5 шт/уп) #RAINBOW TROUT 655
Силикон Wake Grub 5.5" (5 шт/уп) #RUSTY BLUE 353
Силикон Wake Grub 5.5" (5 шт/уп) #SEA BLAZE 474
Силикон Wake Grub 5.5" (5 шт/уп) #SEA GREEN 074
Силикон Wake Grub 5.5" (5 шт/уп) #TANNED PLUM 528
Силикон Wake Grub 5.5" (5 шт/уп) #TEMPTATION 641
Силикон Wake Grub 5.5" (5 шт/уп) #WHITE GLOW 033