Блесна Kuusamo Latka 70/14

Блесна Kuusamo Latka 70/14 #BL/GR/FYe/FR-S
Блесна Kuusamo Latka 70/14 #BL/S/R-S
Блесна Kuusamo Latka 70/14 #Li/GR-S
Блесна Kuusamo Latka 70/14 #S
Блесна Kuusamo Latka 70/14 #W/BLU/Li-C, UV
Блесна Kuusamo Latka 70/14 #Ye/Li-S