Блесна Pontoon21 AV (Alexey Viunov Type)

  1. Блесна Pontoon21 AV-A
  2. Блесна Pontoon21 AV-B